Публикации

И во нашата издавачка дејност, Европа и европската интеграција играат една многу значајна улога. Покрај тоа, може да се најдат интересни и корисни публикации околу следниве теми, како на пример интеркултуралност и технички можности за презентации.

Кога ќе ги разгледате, сигурно ќе најдете нешто што ќе ги задоволува вашите потреби. Голем дел од публикациите може да ги користите бесплатно како download од нашата интернет-страница. CIVIC нуди соодветни семинари за сите објавени публикации. Слободно обратете се до нас.

Од подолу претставените статии на нашите колешки и колеги, неколку се објавени во публикации на други издавачки куќи.

„Gemeinsam handeln wir!“

A simulation for Albanian local politics

...mehr

„Fokus Balkan“ - Online-Plattform

...mehr

„Destination EUROPE (2016)“

Fachartikel zum Planspiel

...mehr

Quiz zur Europäischen Union

...mehr

„HighSpeed.eu“

Ein Planspiel zum Digitalen Binnenmarkt in der EU

...mehr

„Europa? Ich will es wissen!“

Ein Planspiel zur Entscheidungsfindung in der EU

...mehr

„Global Fashion“

Ein Planspiel zur EU-Handelspolitik

...mehr

„Our Community!“

A simulation on representing interests at the local level

...mehr

“Kuk hin – Kuk her”

A simulation with and for the German minority

...mehr

„Destination Europe“

Ein Planspiel zur Asyl- und Flüchtlingspolitik der EU

...mehr

„Klasse mit Klasse“

Ein Planspiel zur Bedeutung von Partizipation im Schulalltag

...mehr

„15, 16, 17, und was jetzt?“

Ein Planspiel für engagierte Lehrenden im Fach Deutsch als Fremdsprache

...mehr