Методи

Методи претставуваат патишта со кои што ги остваруваме нашите цели. Методите кои ги користи CIVIC се одликуваат поради инвентивноста, ориентираноста кон конкретни случаји во реалниот живот и примената во посебен контекст. Не само слушањето и читањето (како стратегии за учење), туку исто така самостојното здобивање со знаење преку сопствено истражување, заедничко распрашување со умисла и систематска категоризација, се патишта кои овозможуваат успешно учење и применување на здобиеното знаење.

Општествените, економско-социјалните и политичките содржини на нашите семинари и публикации евоцираат анализи со плурални резултати. Токму поради тоа, на нашите учесници им нудиме посебни методски и концепциски пристапи кон темите кои ги обработуваме.