Теми

Темите на CIVIC опфаќаат шест сосема различни и разновидни области во полето на образованието.

Посебен акцент му оддаваме на развојот и примената на модули кои се надополнуваат во полето на обуката и наобразбата на претставници на раководни функции во јавната администрација, во економијата, како и за просветните работници.

Еден понатамошен акцент на нашата работа претставуваат понуди во полето на меѓународната едукација за младинци и возрасни.
На страниците лево ќе најдете образовни концепти на CIVIC и понуди за семинари.

Повелете, обратете се до нас доколку имате побарувања односно сопствени идеи и претстави кои би сакале да ги остварите со нас.