Thinking skills

Развиените и применетите методи од наша страна се засноваат на thinking skills- приодот од холандско-англосаксонската дидактика во областа на политичката наука. Врз основа на метакогниција се разработуваат аранжмани за учење од страна на учесничките и учесниците кои се насочени кон сопствено дејствување. Се работи со двајца учесници односно групно, и тоа не само со отворен резултат, туку учесниците рефлектираат на содржинска и методична основа. На тој начин се инициираат процеси на учење, кои ги прават видливи различни стратегии и едно мноштво на решенија и објаснувања.