Медиација

Во конфликтни состојби засегнатите страни често пати не се во можност да ги смират негодувањата. Сепак, не сите конфликти мора да завршат на суд!

Медиацијата претставува јасно структуриранo посредништво кое подлежи на разбирливи принципи. Нашите специјално обучени медијатори ги поддржуваат конфликтните страни со цел да најдат взаемно прифатливи решенија кои се од корист за сите учесници.

Медијатори ниту се советници, ниту пак се одлучувачи. Тие се неутрални и се обврзани на дискреција. Нивната задача е да го модерираат и структурираат процесот на медиација. Со помош на конструктивно водење на разговорот, на двете партии им се овозможува да го разберат конфликтот со цел да го решат со сопствена одговорност, на фер начин и сеопфатно.